תקנון ומדיניות פרטיות פארק סיפורי התנ"ך – סוכות 2018

ברוכים הבאים לפארק סיפורי התנ"ך ולאתר האינטרנט פארק סיפורי התנ"ך " (להלן: "הפארק" ו/או "הפעילות" ו/או "האתר").

על אירוע "פארק סיפורי התנ"ך"

לרגל חגיגות ה – 70 למדינת ישראל, עורך משרד התרבות והספורט באמצעות חברת טרגט מרקט (טרגט א.מ.ן בע"מ) (להלן: "מארגני האירוע") את פעילות "פארק סיפורי התנ"ך". קבוצת אינטלקט הפקה והוצאה לאור בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "המפיק"). נבחרה להוציא את ההפקה אל הפועל.

הפעילות תתקיים בפארק קצרין שבמועצה אזורית גולן.

השתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך (להלן: "המשתמש") לתנאים אלה ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה, הוראות תקנון זה יחולו עליך ויחייבו אותך גם אם לא קראת את התקנון, ומובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות.

יודגש, כי השתתפותך בפעילות הינה חזקה לכך כי הנך מסכים לתנאי השימוש ולהוראות תקנון זה.

תקופת הפעילות הינה החל מיום 23.9.18 וכלה ביום 29.9.18 (להלן: "תקופת הפעילות"). החברה רשאית לשנות את ימי הפעילות בהתאם לשיקול דעתה.

תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, וכל האמור בתנאים אלה מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון יחיד יחול גם על רבים, ולהיפך, לפי הקשר הדברים.

כללי

השימוש באתר פארק סיפורי התנ"ך (להלן – "האתר") כפוף לתנאים המפורטים להלן ומותנה בהסכמת הגולש לאמור בהם, כלשונם.

הגלישה באתר ו/או הרשמתך לפעילות בפארק, ייחשבו כהסכמה מצידך לתנאים להלן.

הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ו/או בעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בתקנון זה.

אתר האינטרנט ושטחי האירוע מונגשים עפ"י דין, כמפורט בהצהרת הנגישות שבאתר

הכניסה לפארק לקטינים מתחת לגיל 14 תותר בליווי מבוגר אחראי בלבד.

חברת ההפקה

האתר הינו בבעלות קבוצת אינטלקט הפקה והוצאה לאור בע"מ (להלן: "חברת ההפקה") אשר נבחרה להוציא את ההפקה אל הפועל.

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר תקנון זה.

חברת ההפקה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

הגבלת השימוש באתר

 האתר נועד אך ורק לשימוש אישי של הגולש ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר.

חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית ובניגוד לתקנון זה.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא לשון הרע, דברי תועבה, מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או גזעני.

אין להעלות תוכן או לבצע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר.

הגולש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית על פי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007 וכל חוק או דין שעניינו הגנה על קניין רוחני, לבעל זכות היוצרים, ושלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

הנהלת האתר רשאית להפסיק ו/או לשנות בכל עת את הפעילות באתר ו/או בשטחי הפעילות בפארק ללא התראה מוקדמת, אם לצורכי תחזוקתו וארגונו של האתר מעת לעת ואם מכל סיבה אחרת, אם לזמן קצוב ואם לצמיתות.

הנהלת האתר רשאית לסרב להעניק גישה לאתר ו/או לפארק או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או הפארק, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים ו/או הפעילויות הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל ללא התראה מוקדמת. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של המציאות המשתנה בזמן אמת בשטח הפארק ו/או שינויים אחרים המתרחשים בהם. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או חברת ההפקה ו/או חברת ניהול אירועי ה-70 למדינת ישראל ו/או משרד התרבות והספורט, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

הנהלת האתר אינה מתחייבת כי מידע ו/או פעילות שנמצאים באתר ו/או בפארק במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל תקופת פעילות הפארק. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". אין הנהלת האתר יכולה להתחייב כי הגלישה והשירותים באתר יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הנהלת האתר ו/או האתר עצמו ו/או מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש באתר, שגיאות ו/או אי-דיוקים במידע הכלול באתר, אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת ואף במקרה שהנזק היה ידוע לחברת ההפקה..

הזכויות באתר

זכויות הקנין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לחברת ההפקה ו/או לחברת ניהול אירועי ה-70 ו/או למשרד התרבות והספורט ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 וכל חוק ו/או דין אחר שעניינו הגנה על קנין רוחני, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

הרשמה

 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה למתחמים מסוימים בפארק סיפורי התנ"ך ו/או לאפליקציית פארק סיפורי התנ"ך, תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

הרישום באתר הוא לצורך שימושו האישי והבלעדי של הגולש ובכפוף להוראות להלן.

לעניין יצירת חשבון משתמש / הרשמה לאתר:

אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.

אין ליצור חשבון עבור אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

הגולש/המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאחר.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית, לכאורה.

מובהר, כי אף שהנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

מובהר כי חשבון המשתמש נועד כדי לאפשר לאדם הלוקח חלק בפעילות להנות מפעילויות אינטרקטיביות ופעילויות אחרות הדורשות רישום ו/או שימוש במערכות ממוחשבות מבוססות משתמש.

דיוור ישיר

בהרשמה לפעילות המשתמש מאשר באופן מפורש לבעלי האתר לשגר אליו למכשיר הסלולרי שמסר בעת ההרשמה מסרון ובו מסרים אינפורמטיבים, הנוגעים לפעילות בלבד.

אם נפלה טעות, והמשתמש קיבל דיוור מהאתר מבלי שנרשם לפעילות יש לעדכן את בעלי האתר ובעלי האתר יפעלו לתיקון התקלה לאלתר.

במסגרת הרישום, לא יישלח כל חומר פרסומי שאינו חלק מהאירוע עצמו.

שעשועונים וחידות

חברת ההפקה תערוך במסגרת הפעילות בפארק ו/או באפליקציה שעשועונים וחידות נושאי פרסים סמליים בלבד.

ההשתתפות בכל חידון ו/או שעשועון מותרת פעם אחת לכל משתתף באירוע. יודגש כי לכל אדם, הזדמנות אחת להשתתף בחידון. במידה ולא ענה נכון לא תתאפשר הזדמנות נוספת.

חברת ההפקה רשאית לשנות ו/או לבטל את שעות פעילות החידונים והשעשוענים בהתאם לצרכים ולמציאות המשתנה בימי הפסטיבל.

ההשתתפות בחידון אסורה על עובדי חברת הפקה ו/או מי מבני משפחותיהם של הנ"ל וכפופה להוראות התקנון וכללי השעשועון. המידע המובא כאן הנו מידע כללי המובא לנוחות גולשי האתר.

הפרסים יימסרו לזוכים בהתאם לסדר הגעתם לתחנה האחרונה או על פי כל סדר אחר שתחליט החברה בהתאם לשיקול דעתה. לא תינתן אפשרות להחליף ו/או לשנות את הפרס הזוכה.

חברת ההפקה רשאית שלא למסור את הפרס למשתתף שזכה תוך בצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין ו/או עלה חשש כי השתתפותו לא היתה תקינה. המשתתפים מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת החידון.

עורכת החידון ו/או מי מטעמה יעשו ככל אשר ביכולתם למנוע תקלות במערכת החידון ו/או השעשועון והן כל נושא אחר כאמור בתקנון זה. עם זאת הם אינם אחראים לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים ו/ או כל אדם אחר עקב או כחלק מן ההשתתפות בחידון או השעשועון ו/או תקלה טכנית באפליקציה.

עורכת החידון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהחידון / השעשועון ו/או את כל החידון / השעשועון במלואו על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש מניעה או הפרעה בחידון/ שעשועון אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים להשתתף בחידון.

למען הסר כל ספק, למשתתפים בחידון לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי החידון ו/או לביטולו ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת החידון ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות, הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו בגינם.

ההשתתפות בחידון הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ועורכת החידון ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק , הפסד , אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף הקשור במישרין או בעקיפין עם החידון.

המשתתף ו/או הרוצה להשתתף במשחק מצהיר ומסכים בזאת כי השתתפותו במשחק הנה לצורכי שעשוע בלבד - וכי הכרעת מארגני הפעילויות הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת, כי יתכן שיפלו טעויות, לרבות טעות בשיקול דעת, בניהול הפעילויות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק עילה לכל תביעה או טענה או דרישה.

למען הסדר הטוב מובהר כי מטרת הפעילויות נושאות הפרסים הנה שעשוע ובידור בלבד, וטובת ההנאה בדמות הפרס הנה שולית בלבד לעצם ההשתתפות בפעילות.

למען הסר הספק לא כל פעילות ו/או משחק ו/או שעשעון נושא פרס בצידו.

קטינים מתחת לגיל 14 שנים, רשאים להשתתף בחידות ובשעשועונים בליווי ו/או השגחת הוריהם ו/או מבוגר אחראי.

שינוי תנאי השימוש

חברת ההפקה רשאית לשנות את תנאי התקנון והשימוש באתר מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה על כך תשלח לגולשים שאישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

דין ושיפוט

 הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נוסע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד וכל תביעה תידון בהם בלבד.


חזרה לאתר